Telefon

0903693001

Chcete kúpiť tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá

VZDUCH

Tepelné čerpadlo s primárnym zdrojom tepla vzduch, s ktorým kúrite, chladíte a pripravujete teplú vodu. Vnútornú jednotku, ktorá je dizajnovaná ako nábytok a zaberá len 0,45 m2 plochy je možné hravo umiestniť k už existujúcemu zariadeniu obytných priestorov.

Povrchová úprava vonkajšej jednotky môže byť podľa Vášho priania dizajnovo zladená s vonkajším prostredím, napríklad s farbou domu alebo obkladom oplotenia. Integrovaný zásobník vie dodať až do 432 l teplej vody pre potreby celej domácnosti.

Najprogresívnejšie inovácie , najvyššia efektívnosť , najvyšší comfort, to sú už tri argumenty pri rozhodovaní sa pre iPump. Špičkové COP – energetická efektívnosť od 4,37 podľa normy EN14511 pri médiu vonkajší vzduch! A k tomu ľahká obsluha v dome cez farebný dotykový display, alebo tiež vzdialene cez BUS, internet, APP.

Technické údaje podľa EN14511 iPump A 3-11 (TČ vzduch-voda)
Energetická trieda kúrenia (v spojení s reguláciou)  iPump A 3-11  
Inverterová regulácia   ano
Rozsah výkonu kW 3-11
Vykurovací výkon pri A2/W35 (vzduch) resp. S0/W35 (zem) pri max.otáčkach kW 10,20
Vykurovací výkon pri A2/W35 (vzduch) resp. S0/W35 (zem) pri men. výkone kW 5,92
Chladivo   R410A
Max. prívodná teplota °C 62
COP pri A2/W35 resp. S0/W35 pri men.výkone   4,37
Elektrický prívod silový/regulačný V 400/230
Rozmery vnútornej jednotky vxšxh mm 1950 x 600 x 786
Rozmery vonkajšej jednotky vxšxh (vrátane podstavca) mm 1180 x 1110 x 745
Váha kg vnútorná j. 270 / vonkajšia j. 105
Hladina hluku - vnútorná jednotka dB(A) 45,3
Hladina hluku - vonkajšia jednotka vo vzdialenosti 10 m/5m * dB(A) 21,8/27,8
TV    
Objem zásobníka l 200
max. teplota zásobníka °C 55
max. teplota zásobníka s dohrevom el.špirály °C 75
množstvo TV pri 40°C použitej vody - vyrobené len TČ l 315
množstvo TV pri 40°C použitej vody - vyrobené TČ a el.špirálou l 432

* podľa EN 12102 v otvorenom priestore

Ďalšie časti na vyžiadanie

Demontáž tepelného čerpadla iPump A 3-11

 

TECHNICKÉ PODKLADY NÁVOD NA MONTÁŽ

Základný popis

S nadobudnutím tepelného čerpadla iPUMP A 3-11 ste sa rozhodli pre moderný a hospodárny spôsob kúrenia, prípadne chladenia a prípravy teplej vody. Vykonávané kontroly kvality a funkčnosti v priebehu výroby garantujú technicky bezchybné zariadenie.

Prosím pozorne si prečítajte tieto podklady. Obsahujú dôležité pripomienky pre správnu inštaláciu a bezpečnú a úspornú prevádzku zariadenia.

Inštalačné a servisné práce nesú riziká v súvislosti s časťami zariadenia s vysokým tlakom, s vysokou teplotou a časťami zariadenia pod napätím. Preto tieto práce môžu byť vykonávané len odborníkmi.

Tepelné čerpadlá iPUMP môžu byť inštalované a uvedené do prevádzky len kompetentnými odborníkmi a len spoločnosťou IDM-Energiesysteme výhradne k tomu zaškolenými servisnými pracovníkmi. Pri práci na tepelnom čerpadle nesmie byť zariadenie pod elektrickým napätím a musí byť zabezpečené, aby nedošlo k jeho zapojeniu. Je potrebné brať na zreteľ všetky bezpečnostné upozornenia v týchto podkladoch, nálepkách na tepelnom čerpadle a všetky ostatné platné bezpečnostné predpisy. 

Tepelné čerpadlá a ich časti nesmú byť voľne skladované na otvorenom priestore. Tepelné čerpadlá nesmú byť inštalované vo vlhkom a prašnom prostredí.

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla iPUMP A 3-11 je na základe svojej konštrukcie tichá. Napriek tomu je dôležité, aby miesto inštalácie podľa možnosti bolo mimo zvukovo citlivej časti obydlia. Na toto miesto inštalácie vplýva tiež chladivový okruh medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Uvedené rovnako platí aj pre technickú miestnosť na umiestnenie vnútornej jednotky iPUMP A 3-11. 

Tepelné čerpadlá nie sú dimenzované na zvýšenú potrebu tepla počas vysušovania stavieb. V prípade takejto potreby to musí byť zabezpečené určenými zariadeniami stavby.

Pravidelná údržba, rovnako ako preskúšanie a ošetrovanie všetkých dôležitých častí tepelného čerpadla natrvalo garantuje bezpečnú a úspornú prevádzku. Odporúčame preto uzavretie zmluvy o údržbe s príslušným kompetentným servisom.

Môžu byť použité len originálne IDM náhradné diely, resp. náhradné diely zodpovedajúce IDM špecifikáciám!

V prípade potreby sa môžu vnútorná a vonkajšia jednotka tepelného čerpadla čistiť vlhkou handrou. Neodporúča sa používanie čistiacich prostriedkov.

Lamely vzduchového výmenníka vonkajšej jednotky sa v prípade potreby musia vyčistiť od nečistôt, napr. od lístia.

Kondenzačná zberná vaňa a odtok kondenzátu musia byť v prípade potreby tiež vyčistené tak, aby bol zabezpečený potrebný prietok.

Podľa počasia a vlhkosti vonkajšieho vzduchu sa môže stávať, že prichádza k namrzaniu na ochrannej mriežke vonkajšej jednotky iPumpu. Tento prírodný efekt je častý a musí byť prevádzkovateľom odstránený.

Pri preprave sa nesmie tepelné čerpadlo iPump nahnúť o viac ako 45°.

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla iPump A 3-11 musí byť nainštalovaná v miestnosti chránenej pred mrazom! Teplota miestnosti môže byť 5°C a 25°C !

Aby sa minimalizovalo chvenie a zvuky v budove tepelné čerpadlá sa nakoľko je to len možné dôkladne oddeľujú od stavebnej konštrukcie.

Inštalácia vnútornej jednotky tepelných čerpadiel je v mokrých alebo vlhkých priestoroch, prípadne v prašných priestoroch alebo v priestoroch ohrozených výbuchom neprípustná.

V prípade unikania chladivového plynu v inštalačnej miestnosti je potrebné zabrániť tomu, aby sa dostal do susedných miestností, do schodišťa alebo chodby alebo do odvodňovacieho systému ale musí byť bezpečne odvedený!

V prípade nejakého nebezpečenstva musí byť inštalačná miestnosť bezodkladne opustená.

Ak nie je možné dostatočné núdzové vetranie je potrebné opatriť mechanické vetranie. Mechanické vetranie je opatrené nezávislým núdzovým ovládaním mimo inštalačnej miestnosti a v blízkosti jej dverí.

Tepelné čerpadlá nesmú byť inštalované v miestnostiach s vysokým EMV zaťažením.

Pri nedosahovaní požadovanej minimálnej veľkosti inštalačnej miestnosti musí byť prevádzkovaná ako strojovňa podľa EN 378 !

Dodatočné zabudovanie častí, ktoré neboli spolu s tepelným čerpadlom odskúšané, môžu zhoršovať jeho funkčnosť. Takto vzniknuté škody nie sú prebraté zárukami.

Pri inštalácii tepelného čerpadla berte na zreteľ všetky platné národné a medzinárodné vydané predpisy a bezpečnostné upozornenia, rovnako aj tento montážny návod.

Pri iPumpe A 3-11 sa jedná o kompaktné tepelné čerpadlo vzduch-voda s integrovaným zásobníkom pitnej vody a s Scroll-kapsel kompresorom s modulovaným výkonom.

Vnútorná jednotka iPumpu A 3-11 obsahuje kondenzátor, vysoko efektívne čerpadlo – nabíjacie čerpadlo, prepínací ventil kúrenie/teplá voda, elektrickú špirálu – bivalentný zdroj, 200 litrový zásobník pitnej vody a snímače teploty.

Vonkajšia jednotka obsahuje výparník a Axial-ventilátor.

Premyslený riadiaci program zabudovaný v mikroprocesorovom riadení NAVIGATOR 2.0 je nastavený na efektívnu prácu tepelného čerpadla. Celé zariadenie je riadené podľa potrieb a je vybavené pre mnohé funkcie, ako funkcie monitorovania, istenia, hlásenia.

Štandardne sa môže prevádzkovať jeden vykurovací okruh bez regulácie a v prípade potreby jeden regulovaný vykurovací okruh.

Mikroprocesorová regulácia NAVIGATOR 2.0 ponúka mnoho ďalšieho dodatočného použitia, ako napríklad Smart Grid, alebo diaľková obsluha cez Smartfon.

Štandardne je tiež integrovaný záznam o množstve tepla.

Farebný sedempalcový dotykový displey uľahčuje obsluhu tepelného čerpadla.

Pre uľahčenie prepravy do technickej miestnosti je tepelné čerpadlo iPump A 3-11 rozložiteľné.

Pripojenia chladivového okruhu cez spojovacie rúry k vonkajšej jednotke sa nachádzajú alternatívne na pravej alebo ľavej strane iPumpu A 3-11.

Pripojenia ku kúreniu a teplej vode sa nachádzajú na vrchu tepelného čerpadla, rovnako ako aj elektrické a internetové pripojenia.

Čím nižšia je prívodná teplota do kúrenia, tým vyššia je efektivita tepelného čerpadla.

Pre monovalentné vykurovanie a chladenie rodinných domov s primárnym zdrojom vzduch majú byť domy vybavené s nízkoteplotným kúrením, napr. podlahové kúrenie, stenové kúrenie, nízkoteplotné vykurovacie telesá. Tepelné čerpadlo iPump A 3-11 sa má používať na vykurovanie domov, nie na čisto podnikateľské prevádzky. Toto tepelné čerpadlo pracuje s chladivom R410A, ktoré pri správnej inštalácii a následnom autorizovanom uvedení do prevádzky cirkuluje v uzavretom okruhu a tak nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie.


V dodávke tepelného čerpadla je obsiahnuté, 

vonkajšia jednotka iPump A 3-11: - plechový obal povrchovo upravený, s možnosťou zosúladenia s fasádou domu, - lamelový výparník, - axiálny ventilátor s prúdovou mriežkou

vnútorná jednotka iPump A 3-11: - agregát tepelného čerpadla s Scroll-Kapsel kompresor, inverter s patentovanou CIC technológiou, meďou pajkovaný doskový výmenník z ušľachtilej ocele ako kondenzátor, zberač chladiva, sušič chladiva, chladivový priehlad, elektronický expanzný ventil, elektronický vysoko- a nízkotlakový pressostat, prepínací ventil kúrenie/teplá voda, integrovaný zásobník pitnej vody, integrované vysokoefektívne obehové nabíjacie čerpadlo, farebný 7“ dotykový displey s NAVIGATOR 2.0 , stabilný základný rám, tepelne a zvukovo izolovaný obal, flexibilné pripojovacie hadice, snímače – čidlá.

Elektrické pripojovacie káble a chladivové spojovacie potrubia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou nie sú v dodávke obsiahnuté. Môžu sa objednať ako príslušenstvo! Ďalšia časť na vyžiadanie.

 

 

TECHNICKÉ PODKLADY, NÁVOD NA MONTÁŽ

Заказ обратного звонка

Hore