Telefon

0903693001

PLÁNOVANIE TEPELNÝCH ČERPADIEL TERRA SW Max

Primárny zdroj

Pre prevádzkovanie tepelného čerpadla TERRA SW Max môžeme použiť ako primárny zdroj energie pôdu a spodnú vodu.
V mnohých krajinách, vrátane Slovenska a Rakúska je povinné povolenie príslušnej štátnej inštitúcii na využívanie tepla pôdy alebo spodnej vody. Príslušnú žiadosť je potrebné včas podať.

Primárny zdroj Sole - plošný kolektor

Pri tomto systéme sa za účelom odobrania tepla uložia do pôdy plastové rúry. Vždy podľa veľkosti tepelného čerpadla sú potrebné viaceré rúrové okruhy. V týchto rúrach cirkuluje „solanka“. Výmena tepla medzi týmto médiom a chladivom prebieha vo výparníku (doskový výmenník z ušľachtilej ocele).
Dimenzovanie plošného kolektora je potrebné vykonať odborníkom – plánovačom s použitím exaktných parametrov. Ďalej sú všetky časti primárneho zdroja až po prípojku k tepelnému čerpadlu realizované stavbou v rámci stavebnej pripravenosti.
Ako nemrznúce medium môže byť použité len zo strany IDM-Energiesysteme schválená nemrznúca zmes (propylenglykol zmiešaný s vodou).

 Primárny zdroj Sole - plošný kolektor

Primárny zdroj Sole - hĺbkové sondy

Pri tomto systéme sa za účelom odobratia tepla z pôdy použijú zemné sondy (vrty), ktoré pozostávajú z plastových rúr so špeciálnym plastovým ukončením, plastovou hlavicou. Priemer je 125 mm, hĺbka vrtov a dĺžka sond je závislá od veľkosti tepelného čerpadla. V plastových rúrach cirkuluje „ solanka“. Výmena tepla medzi týmto médiom a chladivom prebieha vo výparníkovom sete.
Ak pripadá do užšieho výberu využitie hĺbkového tepla cez sondy, potom je potrebné si vybaviť cez geologický posudok informáciu o charaktere podložia. Zisťujú sa tiež ďalšie dataily z podkladov s tým spojenými, akými sú očakávané vrstvy podložia, ako aj maximálne možnosti výkonovej výťažnosti.
Dimenzovanie hĺbkových sond pre dosiahnutie potrebnej výťažnosti výkonu vykonáva vŕtacia spoločnosť alebo geolog. Vŕtacie práce môžu byť prevádzané len podnikom, ktorý má na to koncesiu (oprávnenie)!

 Primárny zdroj Sole - hĺbkové sondy

Primárny zdroj spodná voda

Pri tomto systéme sa využíva ako zdroj tepla spodná voda. Pri využívaní spodnej vody sa z odoberacej studni čerpá voda a schladená sa cez vsakovaciu studňu opäť privádza do spodných vôd. Pritom je potrebné dávať pozor, či smer toku spodnej vody zo vsakovacej studni nie je do odoberacej studni.
Na skúšku teploty vody rovnako ako množstva a kvality vody sa odporúča skúšobná studňa s aspoň 48- hodinovou skúškou čerpania. Skúška by mala byť spravená prioritne koncom februára.

Primárny zdroj spodná voda

Napojenie výmenníka do primárneho okruhu spodnej vody je vyobrazené v schéme zapojenia tepelného čerpadla IDM TERRA SW Max (platí pre všetky inštalácie s primárnym zdrojom spodná voda).

Príklad dimenzovania tepelného čerpadla pri rekonštrukcii tepelného zdroja bytového domu.


Heatcool s.r.o.

Šancová 50

811 05 Bratislava

Projekt: rekonštrukcia zdroja vykurovania a ohrevu pitnej vody bytového domu

Objednávateľ:

Projekt spracoval:

Tel.: 0903 693001

e-mail: logistika@heatcool.sk

Navrhované riešenia a prepočty vychádzajú z informácií a číselných podkladov poskytnutých objednávateľom z prevádzky predchádzajúcich období, ktoré sú tak zárukou ich správnosti.

Riešený objekt: v bytovom dome v Bratislave, Petržalke, je spolu 132 bytov v dvoch samostatných vchodoch. Celkovú nameranú spotrebu energii z predchádzajúceho obdobia sme rozdelili podľa vchodov na dve časti, s rovnakým výpočtom pre každý vchod.

Výpočtové parametre budovy

Potreba tepla 105.5 kW
Požadovaná teplota miestností 22 °C
Hraničná teplota vykurovania 15 °C
max. prívodná teplota 55 °C
max. výstupná teplota (na spiatočke) 45 °C

 

Teplá pitná voda vyrobená tepelným čerpadlom
Objem zásobníka 2000 L
Ø denná potreba vody 1400 L
Teplota vstupnej vody na primáre 10 °C
Straty na výmenníku 7 K
Teplota teplej vody 53 °C
Elektrický doohrev nie

Použité klimatické dáta – ročná priemerná teplota 9.8 °C

Teplá voda vyrábaná tepelným čerpadlom Bratislava, (z databanky))
Výpočtová teplota vonkajšieho prostredia -12 °C
Mesačné priemerné teploty  
Januar -1,2 °C
Februar 0.7 °C
Marec 5,0 °C
April 10,5 °C
Maj 15,0 °C
Jun 18,3 °C
Jul 20,3 °C
August 16,3 °C
September 16,1 °C
Oktober 10,4 °C
November 5,0 °C
Dezember 1,1 °C

Varianta A, primárny zdroj tepla - spodná voda, odoberaná z vrtanej studne

Zdroj tepla:

Voda

Bod bivalencie -7 °C
Tepelný výkon pri 10/35 112,8 kW
Objem potrebnej vody v primárnom okruhu 17.0 m³/h

Navrhované tepelné čerpadlo: IDM TERRA SW 85 Max HGL

Špecifikácie IDM TERRA SW 85 Max HGL

Typ: voda / voda, výkon pri 10 /35°C: tepelná en.: 112,8 kW, elektrická en.: 19,1 kW

Počet projektovaných tepelných čerpadiel 1 ks
Médiá tepelného čerpadla voda / voda
Spôsob prevádzky tepelného čerpadla bivalentný (paralelný)
Bod bivalencie -7 °C
max. prívodná teplota 62 °C
Teplotný rozdiel na výparníku 4.0 K
Príkon čerpadlovej skupiny vykurovania existujúca

Potreba tepla:

Vykurovacia energia kWh/rok
Potreba tepla dodaná tep.čerpadlom 266464
Potreba teplej pitnej vody dodanej tep.čerpadlom 25179
Potreba vykurovania bivalentným zdroj 215
Potreba teplej pitnej vody z bivalent. zdroja 125
Energia spotrebovaná  
Spotreba tepelného čerpadla pre vykurovanie 63159
Spotreba tepelného čerpadla pre teplú pit.vodu v kWh/rok 6151
Spotreba čerpadla primárneho zdroja 2796
Spotreba čerpadlovej skup.vykurovania v kWh/rok existujúca
Spotreba bivalentného zdroja pri vykurovaní 215
Spotreba bivalentného zdroja pre teplú pitnú vodu 125
Doba práce tepelného čerp. pre vykurovanie 2771 h/rok
Doba práce tepelného čerp.pre ohrev pitnej vody 268 h/rok
Zdroj tepla Kúrenie Ohrev pitnej vody
Dosiahnutá úspora tepla 205962 kWh 19277 kWh

Ročný koeficient výťažnosti, vrátane čerpadla primárneho zdroja, bez obehových čerpadiel a bez bivalentného zdroja ( dodaná energia – spotrebovaná),

Sezónne COP tepelného čerpadla ……………………………………..4.0

Mesačná potreba tepla v kWh

Energetické zloženie pokrytia:

Červená... spotrebovaná energia tepelným čerpadlom, Zelená... nadenergia získaná prácou tepelného čerpadla, Modrá... dodatková energia, spotrebovaná bivalentným zdrojom

Porovnanie emisií CO2

Заказ обратного звонка

Hore