Telefon

0903693001

Vlastnosti produktu

  • 60 kW
  • 2-stupňové prevedenie (konštrukcia)
  • prispôsobovanie sa výkonu podľa potreby cez 2 kompresory
  • možnosť chladenia
  • Tepelné čerpadlo iDM TERRA AL 60 Max je konštruované s dvomi rozdelenými chladivovými okruhmi.
  • To znamená dvojnásobný výkon , duplované zabezpečenie, vysokú flexibilitu a dlhšiu životnosť.

Tepelné čerpadlá do 300 kW v kaskáde pre veľké objekty

Tepelné čerpadlo TERRA AL 60 Max je kompaktné tepelné čerpadlo vzduch – voda určené pre exteriérovú inštaláciu. Štandardne je určené na kúrenie, chladenie a prípravu teplej vody.

Tepelné čerpadlo TERRA AL 60 Max disponuje dvomi oddelenými chladivovými okruhmi s dvomi výparníkmi, s dvomi ventilátormi a s dvomi kompresormi. Tak môže dvojstupňovo modulovať výkon. Delenými chladivovými okruhmi môže tepelné čerpadlo TERRA AL Max jeden chladivový okruh odmrazovať, zatiaľ čo s druhým ešte kúriť.

Tepelné čerpadlá TERRA AL Max predstavujú so zreteľom na vysoké výkony a tiež nízkymi inštalačnými nákladmi pre väčšie objekty atraktívnu alternatívu riešenia prevádzkových potrieb. Má výbornú energetickú efektívnosť, COP 3,52 pri A2/W35.

Vzhľadom na vysoký prietok vzduchu pri vykurovacom výkone od 20 kW a viac, je inštalácia v exteriéry jednoznačne jednoduchšie realizovateľná ako vnútorná inštalácia a odpadávajú k tomu nevyhnutné vzduchové prieduchy. Iba riadenie tepelného čerpadla je v oddelenej riadiacej skrinke umiestnenej v interiéry budovy chránené pred počasím.

Tepelné čerpadlá TERRA AL Max pracujú s chladivom R410A, ktoré po správnej montáži a autorizovanom uvedení do prevádzky cirkuluje v dvoch uzavretých okruhoch a tak nehrozí prakticky žiadne znečistenie životného prostredia.

S tepelnými čerpadlami iDM TERRA AL Max v kaskáde sa môžu presadzovať inštalácie do 300 kW.

Plánovanie tepelných čerpadiel iDM TERRA AL 60 Max

Tepelné čerpadlo TERRA AL 60 Max je kompaktné tepelné čerpadlo s primárnym zdrojom vzduch s exteriérovou inštaláciou. Tepelné čerpadlo sa obsluhuje z riadiacej skrinky osadenej na stenu v interiéri budovy. Štandardne sa používa na kúrenie, chladenie a prípravu teplej vody. Dĺžka hydraulického pripojenia tepelného čerpadla TERRA AL 60 Max, ktoré je inštalované v exteriéry, k vykurovaniu v objekte, má byť čo najkratšia. Maximálna dĺžka potrubia v jednom smere nesmie prekročiť 35 m. K tomu sa inštaluje výkonovo zodpovedajúce obehové (nabíjacie) čerpadlo.

Hydraulické pripojovacie potrubie musí byť dobre izolované a v pôde uložené pod hranicou mrznutia.

Tepelné čerpadlo sa hodí na monovalentné, prípadne bivalentné kúrenie a chladenie veľkých objektov s prepočítanými primeranými tepelnými stratami a ziskami. Predmetný objekt má byť pritom vykurovaný nízkoteplotným systémom ako sú podlahové, stropné a stenové kúrenie, prípadne nízkoteplotné vykurovacie telesá.

Tepelné čerpadlo TERRA AL Max pracuje s chladivom R410A, ktoré pri predpísanej montáži a autorizovanom uvedení do prevádzky cirkuluje v dvoch uzavretých chladivových okruhoch a tak prakticky nepredstavuje žiadne zaťaženie životného prostredia.

Skica umiestnenia tepelných čerpadiel TERRA AL 60 Max v kaskáde

Varianta 1.

Pohľad z hora

Spolu môže byť do kaskády zapojených až do 5 tepelných čerpadiel TERRA AL 60 Max. Kvôli údržbe a eventuálnym vzdušným skratom nutne musia byť predpísané odstupy dodržané!

Varianta 2.

Pohľad z hora

Obe vyfukovacie strany musia zostať voľné!

Schéma TERRA AL 60 Max v kaskáde s hydraulickým dopojením prípravy TV (Hygienik 2.0) a kúrenia

Príklad dimenzovania tepelného čerpadla pri rekonštrukcii tepelného zdroja bytového domu

Heatcool s.r.o.

Šancová 50

811 05 Bratislava

Projekt: rekonštrukcia zdroja vykurovania a ohrevu pitnej vody bytového domu

Objednávateľ:

Projekt spracoval:

Tel.: 0903 693001

e-mail: logistika@heatcool.sk

Navrhované riešenia a prepočty vychádzajú z informácií a číselných podkladov poskytnutých objednávateľom z prevádzky predchádzajúcich období, ktoré sú tak zárukou ich správnosti.

Riešený objekt: v bytovom dome v Bratislave, Petržalke, je spolu 132 bytov v dvoch samostatných vchodoch. Celkovú nameranú spotrebu energii z predchádzajúceho obdobia sme rozdelili podľa vchodov na dve časti, s rovnakým výpočtom pre každý vchod.

Výpočtové parametre budovy

Potreba tepla 105.5 kW
Požadovaná teplota miestností 22 °C
Hraničná teplota vykurovania 15 °C
max. prívodná teplota 55 °C
max. výstupná teplota (na spiatočke) 45 °C
Teplá pitná voda vyrobená tepelným čerpadlom
Objem zásobníka 2000 L
denná potreba vody 1400 L
Teplota vstupnej vody na primáre 10 °C
Straty na výmenníku 7 K
Teplota teplej vody 53 °C
Elektrický doohrev nie

Použité klimatické dáta – ročná priemerná teplota 9.8 °C

Teplá voda vyrábaná tepelným čerpadlom Bratislava, (z databanky))
Výpočtová teplota vonkajšieho prostredia -12 °C
Mesačné priemerné teploty
Januar -1,2 °C
Februar 0.7 °C
Marec 5,0 °C
April 10,5 °C
Maj 15,0 °C
Jun 18,3 °C
Jul 20,3 °C
August 16,3 °C
September 16,1 °C
Oktober 10,4 °C
November 5,0 °C
Dezember 1,1 °C

Zdroj tepla: vzduch

Bod bivalencie -5 °C
Tepelný výkon v bode bivalencie 87,3 kW
Objem spotrebovaného vzduchu v bode bivalencie 22000.0 m³/h

Navrhované tepelné čerpadlo: IDM TERRA AL 60 Max

Špecifikácie IDM TERRA AL 60 Max

Typ: vzduch / voda, výkon pri 2 /35°C: tepelná en.: 87,3 kW, elektrická en.: 24,8 kW

Médiá tepelného čerpadlaSpôsob prevádzky tepelného čerpadlaBod bivalenciemax. prívodná teplotaTeplotný rozdiel na výparníkuPríkon čerpadlovej skupiny vykurovania

Počet projektovaných tepelných čerpadiel 2 ks
Médiá tepelného čerpadla vzduch / voda
Spôsob prevádzky tepelného čerpadla bivalentný (paralelný)
Bod bivalencie -5 °C
max. prívodná teplota 62 °C
Teplotný rozdiel na výparníku 5.0 K
Príkon čerpadlovej skupiny vykurovania existujúca

Potreba tepla:

Vykurovacia energia kWh/rok
Potreba tepla dodaná tep.čerpadlom 265811
Potreba teplej pitnej vody dodanej tep.čerpadlom 25083
Potreba vykurovania bivalentným zdroj 869
Potreba teplej pitnej vody z bivalent. zdroja 221
Energia spotrebovaná
Spotreba tepelného čerpadla pre vykurovanie v kWh/rok 87917
Spotreba tepelného čerpadla pre teplú pit.vodu v kWh/rok 87917
Spotreba pri odmrazovaní 0
Spotreba čerpadlovej skup.vykurovania v kWh/rok existujúca
Spotreba bivalentného zdroja pri vykurovaní 869
Spotreba bivalentného zdroja pre teplú pitnú vodu 221
Doba práce tepelného čerp. pre vykurovanie 2712h/rok
Doba práce tepelného čerp.pre ohrev pitnej vody 238 h/rok
Zdroj tepla Kúrenie Ohrev pitnej vody
Dosiahnutá úspora tepla 177063kWh 16790 kWh

Ročný koeficient výťažnosti, vrátane odmrazovania, ventilátora, bez obehových čerpadiel a bez bivalentného zdroja ( dodaná energia – spotrebovaná), sezónne COP tepelného čerpadla……3.0

Mesačná potreba tepla v kW

Energetické zloženie pokrytia:

Červená... spotrebovaná energia tepelným čerpadlom,Zelená... nadenergia získaná prácou tepelného čerpadla, Modrá... dodatková energia, spotrebovaná bivalentným zdrojom

Porovnanie emisií CO2

Technické údaje podľa EN14511 TERRA AL 60 Max
Energetická trieda (v spojení TČ s reguláciou)    al
Kompresor/Chladivové okruhy   2/2
Vykurovací výkon pri A2/W35 [kW] 58,25
Vykurovaví výkon pri A7/W35 [kW] 74,75
Príkon pri A2/W35 [kW] [kW] 16,55
Príkon pri A7/W35 [kW] [kW] 16,87
COP pri A2/W35   3,52
COP pri A7/W35   4,43
Vykurovací výkon pri A2/W35 (1 stupeň) [kW] 29,03
Príkon pri A2/W35 (1 stupeň) [kW] 8,29
COP pri A2/W35 (1 stupeň)   3,50
Chladiaci výkon pri A35/W18 [kW] 70,52
EER pri A35/W18   3,31
Hladina hluku* dB(A) 52
Rozmery v x š x h mm 1500x3300x900
Váha kg 880

* voľná inštalácia vo vzdialenosti 10 m

Заказ обратного звонка

Hore